مراحل سرمایه گذاری در تئوری دهم

انتخاب محصول

حـــوزه مـــورد عــلاقه را انـتـخـاب کـنـیـد

میزان سرمایه گذاری

سقـف سرمـــایه گذاری رابـه مـا اعـلام کـنـیـد

استعلام بانکی

آمـادگی خود را با استعلام بـانکی اعـلام کـنـیـد

اطلاعات کلی محصول

ارســـال اطـلاعـات کـلـیبـرای سرمــایه گذار

جزئیات محصول

دعوت به مجموعه برای آگـاهی از جـزئـیــات کـامل پـروژه

عقد قرارداد

تشریفـات عقـد قرارداد و آغاز همکـاری با سرمـایه گذار

.تنها راه پیشرفت برای هر فرد، کمپانی و یا کشور "نوآوری" است

...اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید، در جایی که پروژه جدید تعریف می شود و آن پروژه "نوآوری" دارد

سرمایه گذاری کنید

چرا سرمایه گذاری کنیم؟